Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti, DERMITAGE s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 2059/4, PSČ 110 00, identifikační číslo: 284 85 599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145039

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.dermitage.cz/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DERMITAGE s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 2059/4, PSČ 110 00, identifikační číslo: 284 85 599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145039 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ a/nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.dermitage.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://eshop.dermitage.cz/ a www.dermitage.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2.1  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.2.2  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele a nikoliv pro spotřebitele.

1.3.      Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné písemně sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Doplňující nebo odlišné podmínky kupujícího - podnikatele se na smluvní vztahy s prodávajícím neaplikují.

1.4.    Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří mimo jiné sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.    Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávajícímu nevznikají v takovém případě vůči kupujícímu žádné závazky.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1    Prodávající sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 6. ea) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 7. eb) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 8. ec) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž tím není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy z jiných zákonných důvodů. Odstoupení je třeba zaslat na adresu pro doručování: DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00, když k tomu spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Detailní podmínky, lhůta a postup při odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

 1. f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 2. fa) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž prodávající zdůrazňuje, že v takovém případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy;
 3. fb) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 4. fc) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 5. fd) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 6. fe) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 7. ff) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 8. fg) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 9. fh) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 10. fi) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 11. fj) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 12. fk) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo;
 13. fj) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 14. g) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 15. h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 16. i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně jejím zasláním na adresu DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 17. j) subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, coi.cz;
 18. k) kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 19. KUPNÍ SMLOUVA

4.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Kupující je rovněž povinen uhradit náklady dopravy zboží kupujícímu (zejména poštovné a balné), je-li zboží doručováno přepravcem. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

4.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Zároveň před stisknutím tlačítka „KOUPIT“ vyjadřuje kupující souhlas a akceptuje tyto obchodní podmínky, které si přečetl, a to zatržením příslušné kolonky „souhlasím s obchodními podmínkami“ a následným stisknutím tlačítka „KOUPIT“. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž přílohou tohoto informativního potvrzení bude odkaz na aktuální znění obchodních podmínek.

4.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání nebo předání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího, jež bude prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak.

4.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.9.   Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze po dobu nezbytnou pro její úspěšné splnění, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není k ní umožněn přístup. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.10  Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.    Všechny ceny jsou smluvní. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné);
 3. převodem na účet prodávajícího předem - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

5.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.6.    Prodávající může poskytovat různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že se kupující, který je podnikatelem, dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny výrobku, na který byla prodávajícím poskytnuta sleva, sjednává se, že marným uplynutím lhůty k zaplacení kupní ceny (splatnosti) se kupní cena zvyšuje na původní výši kupní ceny dotčeného výrobku před poskytnutím slevy, právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy tím není dotčeno.

5.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.8    Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

6.2.   Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou, nejdříve však po zaplacení celé kupní ceny.

6.3.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

6.4.   V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).     

6.5.   Má-li prodávající věc odeslat, (a) odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, (b) prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) denně až do převzetí věci kupujícím a/nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit i náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení a uskladněním.

6.6.   Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6.7.   Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.8.   Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

6.9.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@dermitage.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.9.   Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

6.10.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, nestanoví-li kupní smlouva jinak.

7.2.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.3.   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4.   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.5.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch;

přičemž ustanovení věty druhé čl. 7.5 obchodních podmínek se však nepoužije v případech uvedených v čl. 3.1 písm. f) těchto obchodních podmínek, zejména v případě uvedeném v čl. 3.1 písm. fg) těchto obchodních podmínek, tj. kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.).

7.6.   Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.7.   Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a sdělení kupujícího o uplatnění nároků z vadného plnění.

7.8.   Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení do 30 dnů.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující však není oprávněn uplatnit právo z vady:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

V případě, že předmětem kupní smlouvy je prodej použité věci, dohodli se prodávající a kupující, že se zkracuje doba pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

8.3.   Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Tyto obchodní podmínky obsahují informace a poučení ve smyslu § 2166 občanského zákoníku.

8.4.   Nemá-li věc vlastnosti dle čl. 8.1 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.5.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.6.   Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.7.   V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět ke kupujícímu prodejce.

8.8.   Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.9.   Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

9.1.   Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně písemně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

10.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Možnost kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčena.

10.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího na adrese DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00, formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Spotřebitel rovněž může využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

10.3. Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. 3.1 písm. f) těchto obchodních podmínek, přičemž pro vyloučení pochybností a předcházení vzniku škod je sjednáno, že od smlouvy lze odstoupit, v případě uvedeném v čl. 3.1 písm. fg) těchto obchodních podmínek, tj. kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Odstoupit od smlouvy nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.

10.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu na adresu DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

10.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení kupujícího od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený, tzn., že kupující nemá nárok na vrácení např. poštovného a balného zaplaceného v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu). Pro vrácení plateb prodávající využije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.6. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

10.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel rovněž odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

11.1. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Podmínky a způsob odstoupení kupujícího od smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.

11.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Kupující rovněž není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. 3.1 písm. f) těchto obchodních podmínek, zejména v případě uvedeném v čl. 3.1 písm. fg) těchto obchodních podmínek, tj. kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Kupující nemá nárok na vrácení poštovného a balného zaplaceného v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu.

11.3. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

11.4. Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.    

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.2.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.3.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

13.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

13.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od odeslání objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

13.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.11.  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

 1. DORUČOVÁNÍ

14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo zavedenou kurýrní službou (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

14.2. Zpráva je doručena:

14.2.1.   v případě doručování elektronickou poštou kupujícímu okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

14.2.2.   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo zavedenou kurýrní službou převzetím zásilky adresátem,

14.2.3.   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo zavedenou kurýrní službou též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

14.2.4.   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškeré vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Veškeré případné spory budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: DERMITAGE s.r.o., Praha 1, Železná 14, PSČ 110 00

adresa elektronické pošty: obchod@dermitage.cz

telefon: +420 725 988 585

15.5. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9.2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo elektronicky na www.dermitage.cz.

 

 

 

 

 

Vzor

Oznámení o odstoupení od smlouvy

DERMITAGE s.r.o.,

Železná 14

110 00 Praha 1

 

Datum ………………

 

Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží - ……………………… objednaného dne …………./dodaného dne …………..

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů            

Adresa spotřebitele/spotřebitelů                            

 

________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

| *) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.